Μονωτική ταινία

Μονωτική ταινία ειδικά για χρήση από ηλεκτρολόγους