Μονωτικη ταινια

Μονωτική ταινία

Μονωτική ταινία ειδικά για χρήση από ηλεκτρολόγους
SKU: P4ALL-TAPES-INSULTT-18