Δήλωση Ιδιωτικότητας

περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ιστοσελίδα WWW.PACKAGING4ALL.COM

 

 

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:

ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΕΙΔΗ & ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

 

Αρμόδια Υπηρεσία Επεξεργασίας:

……….

 

Στοιχεία Επικοινωνίας υπεύθυνου επεξεργασίας:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

 

Πεδίο εφαρμογής της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικότητας:

Η Εταιρεία «ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΕΙΔΗ & ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» που εφεξής θα αναφέρεται ως «Εταιρία» δεσμεύεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ). Με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας περιγράφονται οι πολιτικές και οι διαδικασίες που τηρούνται από την «Εταιρία» για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών της ιστοσελίδας του στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.packaging4all.com . Η παρακάτω Δήλωση Ιδιωτικότητας παραθέτει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα οποία η «Εταιρία» συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί, αποθηκεύει και διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών της Ιστοσελίδας και διασφαλίζεται η τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών, καθώς και κάθε νομοθεσία ή/και κανονισμό που υλοποιείται ή δημιουργείται σύμφωνα με το GDPR και τη νομοθεσία για την προστασία του ηλεκτρονικού απορρήτου ή τροποποιεί, αντικαθιστά, εκδίδει ή ενοποιεί οποιαδήποτε από αυτές, καθώς και όλους τους άλλους ισχύοντες εθνικούς νόμους σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ιδιωτική ζωή, οι οποίοι ενδέχεται να υφίστανται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

Η «Εταιρία» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τη πολιτική και όρους χρήσης της, κατ’ απαίτηση της αγοράς, πελατών και αναγκών της, ενώ οι όποιες νέες αλλαγές επ’ αυτών των όρων και πολιτικής τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο της εταιρίας.

Για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικότητας, ο «υπεύθυνος επεξεργασίας», ο «εκτελών την επεξεργασία», ο «τρίτος», η «εποπτική αρχή», τα «προσωπικά δεδομένα», η «επεξεργασία», το «υποκείμενο των δεδομένων» έχουν την έννοια που ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπρόσθετα, για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

«Ιστότοπος» – ο διαδικτυακός τόπος (website) που είναι προσβάσιμος μέσω του ονόματος χώρου www.packaging4all.com συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των ιστοσελίδων αυτού.

«Χρήστης» – ο διαδικτυακός χρήστης του «Ιστοτόπου», στον οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως.

 

Σκοπός/-οί επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται:

H «Εταιρία» συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της, που αναφέρονται παρακάτω, για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Τεχνική δυνατότητα για την απρόσκοπτη λειτουργία του «Ιστοτόπου».
 • Φιλική και εύκολη προς τον «Χρήστη» λειτουργία του «Ιστοτόπου».
 • Αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς τους χρήστες της υπηρεσίας ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών.

 

H «Εταιρία» συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Περαιτέρω, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου, που απαιτείται και αναφέρεται παραπάνω, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους και διαγράφονται μετά το πέρας αυτής.

 

Κατηγορίες δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία:

(α) Κατά την είσοδο και χρήση του «Ιστοτόπου», είτε με λογαριασμό χρήστη είτε ανώνυμα (χωρίς χρήση λογαριασμού στο www.packaging4all.com ):

 • Διεύθυνση IP
 • Δεδομένα πλοήγησης εντός του «Ιστοτόπου» μέσω της εγκατάστασης Cookies (βλ. σχετικά την Cookie Policy)

(β) Κατά τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στο e:Presence:

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)
 • Κωδικός Εισόδου (password). O κωδικός είναι κρυπτογραφημένος και δεν μπορεί να ανακτηθεί από τους διαχειριστές της υπηρεσίας.

 

Η «Εταιρία» δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της (φυλετική ή εθνική καταγωγή, θρήσκευμα, κλπ.). Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης προβαίνει σε ανάρτηση ευαίσθητων δεδομένων στον ιστότοπό του www.packaging4all.com , τα εν λόγω ευαίσθητα δεδομένα θα αφαιρούνται μόλις υποπίπτουν στην αντίληψή της ομάδας διαχείρισης της «Εταιρίας»

 

Νομιμότητα της επεξεργασίας

Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών του www.packaging4all.com για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας, με βάση τις ανάγκες (τεχνικές και οργανωτικές) για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των «Xρηστών» της ιστοσελίδας αυτής.

Πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέχθηκαν:

Tο «ΕΤΑΙΡΊΑ» ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση ή να παραχωρεί δεδομένα σχετικά με ή αναγκαία για την υποστήριξη του ιστότοπου στα εξής νομικά ή φυσικά πρόσωπα:

 • Σε εξωτερικούς συνεργάτες, με τους οποίους διατηρεί συμβατική σχέση για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του ιστότοπου και οι οποίοι δεσμεύονται με ιδιωτικό συμφωνητικό εχεμύθειας με την «ΕΤΑΙΡΊΑ»

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του www.packaging4all.com από τα παραπάνω συνεργαζόμενα με την «ΕΤΑΙΡΊΑ» φυσικά ή νομικά πρόσωπα διεξάγεται υπό τον έλεγχο και μόνον κατ’ εντολή της «ΕΤΑΙΡΊΑΣ». Τα συνεργαζόμενα αυτά πρόσωπα  υποχρεούνται, τέλος, να ακολουθούν τις ίδιες απαιτήσεις περί προστασίας της ιδιωτικότητας με την «ΕΤΑΙΡΊΑ», σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας.

 

Αποδέκτες των δεδομένων που συλλέχθηκαν:

Η «ΕΤΑΙΡΊΑ» δεν προβαίνει με κανέναν τρόπο σε παραχώρησή/διαβίβαση ή με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων χρηστών του www.packaging4all.com σε οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς, πέρα από όσα ρητά ορίζονται στην παρούσα.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν ή να διαβιβαστούν σε κυβερνητικές αρχές ή/και αξιωματούχους επιβολής του νόμου, εφόσον απαιτείται για τους προαναφερθέντες σκοπούς, στο πλαίσιο εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή υπακοής σε διάταξη νόμου ή εάν απαιτείται για την κάλυψη των έννομων συμφερόντων της «ΕΤΑΙΡΊΑΣ» ως υπεύθυνου επεξεργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων:

Η «ΕΤΑΙΡΊΑ» προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της υπηρεσίας www.packaging4all.com, ώστε κάθε χρήστης να έχει πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των δικαιωμάτων του, όπως αυτά κατοχυρώνονται με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή των δικαιωμάτων Πρόσβασης, Διόρθωσης, Διαγραφής, Περιορισμού της επεξεργασίας, Φορητότητας των δεδομένων περιγράφονται παρακάτω:

 • Δικαίωμα Πρόσβασης: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να κάνει αίτηση και να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα, επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν αυτό συμβαίνει, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε συγκεκριμένες πληροφορίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάστηκαν όπως περιγράφεται στο παρόν στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@packaging4all.com ή ταχυδρομείο στη διεύθυνση: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΕΚΥΑΣΙΑΣ – ΤΚ: 10554, Μιαούλη 10, Μοναστηράκι, Αθήνα, Αττική»
 • Δικαίωμα Διόρθωσης: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Δικαίωμα Διαγραφής: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα διαγραφής όλων των προσωπικών δεδομένων του που έχουν συλλεχθεί και υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο της ιστοσελίδας www.packaging4all.com, σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων είτε όταν συντρέχει κάποια από τις λοιπές προϋποθέσεις που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους όρους του νόμου.

Αυτά τα δικαιώματα υπόκεινται σε διάφορους περιορισμούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για παράδειγμα εάν η εκπλήρωση του αιτήματός σας ενδέχεται να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα σχετικά με κάποιο άλλο άτομο ή εάν υποχρεωνόμαστε δυνάμει διάταξης νόμου να διατηρήσουμε τα δεδομένα αυτά.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις λεπτομέρειες που αναφέρονται παρακάτω.

 

Χρονική Διάρκεια διατήρησης των δεδομένων:

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα τηρούνται για παραπάνω χρονικό διάστημα από το απαιτούμενο για τις δραστηριότητες της υπηρεσίας και τους ελέγχους που υπάγεται γι’ αυτό.

 

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται

 • Διεύθυνση IP: Δεδομένα πλοήγησης εντός του Ιστοτόπου μέσω Cookies / Χρόνος και τόπος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων: Σε Διαδικτυακό εξυπηρετητή του www.packaging4all.com για διάστημα ενός (1) έτους κατά μέγιστο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail): Κωδικός Εισόδου (password) / Χρόνος και τόπος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων: Διαδικτυακό εξυπηρετητή του www.packaging4all.com για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργός ένας λογαριασμός χρήστη.

 

 

Απόρρητο και Ασφάλεια των πληροφοριών

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το «ΕΤΑΙΡΊΑ» διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο και την ασφάλεια αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό του «ΕΤΑΙΡΊΑ» (ομάδα υποστήριξης της ιστοσελίδας), ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

 

Επικοινωνία:

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση σχετικά με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας καθώς και σε περίπτωση τυχόν παραβίασης σχετικής με ζητήματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Αρμόδιο Τμήμα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που σημειώθηκε ανωτέρω.

Μπορείτε, επιπλέον, να απευθυνθείτε και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΕΤΑΙΡΊΑΣ: «ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΕΙΔΗ & ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ», στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.packaging4all.com

 

Προσφυγή/Καταγγελία:

Σε περίπτωση που το αίτημά σας δεν ικανοποιηθεί, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας είτε από τον Υπεύθυνο Προστασίας, μπορείτε να προσφύγετε ανά πάσα στιγμή στην Αρμόδια Εποπτική Αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα http://www.dpa.gr/.